Home / Cây Công Nghiệp / Cây Cà Phê

PREVENTION AND TREATMENT FOR “RED ALGA” DISEASES ON COFFEE PLANTS

Symptoms: The lesion is round or slightly rounded, 3-5mm in size and raised slightly above the surface of the branch, due to the growth of mosses, which looks like a soft, yellowish-green velvet layer. After the lesion grows wider, when the diameter reaches more than one centimeter and turns to yellowish brown, the middle of […]

BỆNH TẢO ĐỎ TRÊN CÂY CÀ PHÊ VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ

BỆNH TẢO ĐỎ TRÊN CÂY CÀ PHÊ VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ Triệu chứng gây hại: Vết bệnh là những đốm tròn hoặc hơi tròn, kích thước từ 3 – 5mm và hơi nổi gồ lên cao hơn bề mặt của cành một chút do có lớp rong phát triển nên nhìn giống như một […]